§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w ramach niniejszej Platformy Internetowej oraz Konkursu jest Global Everest spółka z o.o., Gwardyjska 20, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343581537 REGON: 385961190
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako Użytkownicy znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie oraz w ramach uczestnictwa w Konkursie Moneyo mogą być wykorzystywane w celu:
  a. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług prowadzenia Konta Użytkownika z wykorzystaniem profilowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b. organizacji i obsługi uczestnictwa w Konkursie Moneyo (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  c. realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  d. związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom ( podstawa prawna to prawnie uzasadniony interes Administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora).
  e. archiwalnych i dowodowych (podstawa prawna to prawnie uzasadniony interes Administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jakim jest obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu działalności gospodarczej Administratora)
 4. Dane osobowe Użytkowników możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  a. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
  b. partnerom
 5. Nie przekazujemy danych Użytkowników poza teren EU/EOG.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia umowy o prowadzenie Konta Użytkownika, a także po upływie tego terminu w celach:
  a.dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pożyczki lub innych tytułów;
  b.do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych oraz w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML);
 7. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, brakiem możliwości udziału w Konkursie Moneyo, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
 8. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

WAŻNE! Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych
  WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. do przenoszenia danych;
  WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE! Użytkowniku w celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania ze Platformy Internetowej niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Właściciela Platformy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  - nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
  - adres IP;
  - wersję oprogramowania przeglądarki;
  - system operacyjny komputera;  
  - logi systemowe;
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
  - imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  - adres zameldowania ;
  - adres korespondencyjny;
  - numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego;
  - adres poczty elektronicznej;
  - numer telefonu kontaktowego;

§4 PLIKI COOKIES

 1. Strona Internetowa korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej i przeznaczone są do korzystania z niniejszej Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  b. utrzymanie sesji Użytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
  c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Strony Internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  b. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  - Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
  - Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  - Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  - Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  - Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 13. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: [email protected]