Użytkownicy, pragniemy przedstawić wam regulamin korzystania z innowacyjnej Platformy Internetowej jaką jest yPanda.com, który w dalszej części będziemy nazywać „Regulaminem”. Dzięki niniejszemu Regulaminowi dostarczymy Wam niezbędne informację na temat zasad funkcjonowania Platformy Internetowej, zasad świadczenia Usług jakie na waszą rzecz będziemy świadczyć oraz zasad rejestracji uczestnictwa w Konkursie yPanda.com. Do powyższego regulaminu dołączony został załącznik w postaci Polityki Prywatności, który zawiera informację dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, których podstawą jest Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Załącznik nr 2 w postaci Regulaminu Konkursu yPanda.com stanowiące integralne części niniejszego Regulaminu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przedmiotem działalności Platformy Internetowej jest świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na organizowaniu i gromadzeniu Użytkowników, którzy uczestnicząc w Konkursie yPanda.com mają okazję przejawiając wskazane aktywności (m.in. wypełnianie ankiet online, wykonywanie zadań) w sieci Internet otrzymać określone nagrody od Właściciela Platformy Internetowej.
 2. Regulamin został przygotowany między innymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Kodeks Cywilny, Ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Kredycie Konsumenckim.
 3. W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Adres mailowy - adres poczty elektronicznej właściwy do kontaktu z Właścicielem Platformy Internetowej tj. [email protected]
  3. Konkurs yPanda.com- Konkurs organizowany przez Właściciela Platformy Internetowej, którego zasady zostały szczegółowo określone w REGULAMINIE KONKURSU yPanda.com
  4. Konto Użytkownika - przestrzeń Platformy Internetowej, dostępna po rejestracji, specjalnie przygotowana dla określonego Użytkownika w ramach infrastruktury teleinformatycznej Właściciela Platformy za pomocą którego Użytkownik może korzystać z oferowanych Usług oraz zarządzać swoim udziałem w Konkursie.
  5. Platforma Internetowa - Serwis prowadzony przez Właściciela Platformy Internetowej pod adresem domenowym ypanda.com, w którym Użytkownicy za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) na odległość mają możliwość korzystania z Usług.
  6. Powiadomienie - wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika, zawierająca określoną informację lub zaproszenie do realizacji wskazanej aktywności.
  7. Strona Internetowa - strona główna Platformy Internetowej oraz jej podstrony;
  8. Usługi - Usługi świadczone przez Właściciela Platformy Internetowej na rzecz Użytkownika takie jak usługa:
   • obsługi Konta Użytkownika;
   • obsługi Konkursu yPanda.comi uczestnictwa w nim Użytkowników;
   • marketingowa;
  9. Użytkownik - podmiot korzystający z Platformy Internetowej będący osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystającą z Usług.
  10. Właściciel Platformy Internetowej - podmiot prowadzący serwis Internetowy yPanda.com i świadczący na rzecz Użytkowników Usługi tj. Global Everest spółka z o.o., Gwardyjska 20, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343581537REGON: 385961190
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w wyniku korzystania z Platformy Internetowej jest Właściciel Platformy Internetowej.
 5. W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Właściciela Serwisu zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 6. Warto wiedzieć, że:
  1. momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Użytkownika jest moment kliknięcia w link aktywacyjny otrzymany w powiadomieniu po dokonaniu Rejestracji.
  2. momentem zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest moment kliknięcia w link aktywacyjny otrzymany w powiadomieniu po dokonaniu Rejestracji po uprzednim zaznaczeniu zgody przy rejestracji Konta Użytkownika;
 7. W celu korzystania z Platformy Internetowej i Usług świadczonych w jej ramach niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do uzyskania oferty pożyczkowej oraz przygotowanie do zawarcia umowy pożyczki, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.
§2 REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA ORAZ UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W celu korzystania z Usług i funkcjonalności Platformy Internetowej Użytkownik w pierwszej kolejności dokonuje bezpłatnej rejestracji konta Użytkownika służącego obsłudze i korzystaniu z Usług świadczonych przez Właściciela Platformy Internetowej, w tym udziałowi Użytkownika w Konkursie.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika w ramach Platformy Internetowej jest prosta i wygodna. Odbywa się przy pomocy interaktywnego formularza rejestracji, który w czytelny sposób, celu uproszczenia procesu korzystania z Usług uruchamiany jest po kliknięciu w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ.
 3. Proces rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie wyżej wskazanego interaktywnego formularza rejestracji. Po pierwsze prosimy o wprowadzenie danych osobowych Użytkownika takich jak nazwa użytkownika, adres e-mail oraz hasło. Niezbędne jest również zaznaczenie stosownych oświadczeń zawartych w formularzu rejestracji. Po ich zaznaczeniu należy kliknąć przycisk dostępny poniżej formularza ZAREJESTRUJ (PRZYCISK REJESTRUJĄCY).
 4. Proces rejestracji jest jednocześnie procesem zgłoszenia się Użytkownika do udziału w Konkursie.
 5. Po uzupełnieniu informacji niezbędnych celem rejestracji każdy z Użytkowników ma prawo przystąpić do KonkursuyPanda.com, w którym za wskazane aktywności w sieci Internet można wygrać wskazane przez Właściciela Platformy Internetowej Nagrody poprzez zaznaczenie stosownej opcji w formularzu rejestracji
 6. Z chwilą kliknięcia w przycisk, o którym mowa w pkt. 3 powyżej na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłane Powiadomienie. Kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany w powiadomieniu jest równoznaczny z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Użytkownika na czas nieokreślony oraz przystąpieniem do Konkursu. Świadczenie Usług prowadzenia Konta Użytkownika oraz udział w Konkursie jest bezpłatne.
 7. Szczegóły związane z udziałem w Konkursie yPanda.com zostały określone w REGULAMINIE KONKURSU yPanda.com
 8. W ramach Konta Użytkownika każdy Użytkownik ma możliwość:
  1. Zarządzać Kontem Użytkownika;
  2. Podejmować decyzji w zakresie wykonywania zadań w ramach Konkursu;
  3. Uzyskiwać szczegółowe informację na temat wyznaczanych w ramach Konkursu zadań;
  4. Odbierać Nagrody poprzez wymianę zdobytych punktów na Nagrody;
  5. Uczestniczyć w programie partnerskim;
§3 POWIADOMIENIA
 1. W związku z rejestracją Konta Użytkownika oraz uczestnictwem Użytkownika w Konkursie, Użytkownik otrzyma Powiadomienia na adres e-mail wskazany w rejestracji.
 2. Użytkownik może otrzymywać liczne Powiadomienia w związku z przesyłaniem przez Właściciela Platformy Internetowej informacji na temat wyznaczanych w ramach Konkursu zadań oraz w związku z uczestnictwem Użytkownika w Konkursie.
 3. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi powiadomieniami w ramach funkcjonalności Konta Użytkownika. W tym celu należy skorzystać z opcji EDYTCJA PROFILU dostępnej po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. Funkcjonalność ta umożliwia zarządzanie Powiadomieniami marketingowymi, newslettera oraz związanymi z udziałem w Konkursie.
§4 REKLAMACJE
 1. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Internetowej, Właściciel Platformy Internetowej względem Użytkowników odpowiada jeżeli usługa ma wadę fizyczną lub prawną, wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Właściciel Platformy Internetowej zachęca do składania Reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Właściciela Platformy Internetowej lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Właściciela Platformy Internetowej.
 3. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady świadczonej Usługi.
 4. Właściciel Platformy Internetowej zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji.
 5. Każdy Użytkownik składający stosowną reklamację zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.
§5 OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Układ treści zawarty na stronach Platformy Internetowej jak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na stronie Platformy Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Platformy Internetowej Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Platformy Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
§6 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Właściciel Platformy Internetowej dokłada wszelkich starań aby na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności dokonywać aktualizacji informacji zawartych w ramach Platformy Internetowej.
 2. Właściciel Platformy Internetowej nie podnosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (bezpośrednie, pośrednie i będące konsekwencją), wynikające z dostępu i użytkowania Platformy Internetowej, oraz zawartych w nim informacji i materiałów.
 3. Właściciel Platformy Inernetowej nie może zagwarantować, że informacje i treści opublikowane za pośrednictwem Platformy Internetowej są wolne od błędów i pomyłek.
 4. Wszelkie treści opublikowane i zawarte w ramach Platformy Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Platforma Internetowa działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do wszystkich kwestii, które nie zostały poruszone w Regulaminie stosujemy odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2019 roku do odwołania.