§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin Konkursu yPanda.com zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady przeprowadzenia oraz udziału w Konkursie yPanda.com, zwanym dalej Konkursem, adresowanym do Użytkowników, którzy dokonali rejestracji Konta Użytkownika za pośrednictwem Platformy Internetowej ypanda.com oraz ukończyli 16 lat i posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a ich miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, zwanymi dalej Uczestnikami. Regulamin ten definiuje również zasady, na jakich przyznawane są Nagrody w zamian za wykonywanie przez Uczestników aktywności za pośrednictwem sieci Internet. 1. Konkurs yPanda.com jest organizowany i zarządzany przez Organizatora/Właściciela Platformy Internetowej, którym jest Global Everest spółka z o.o., Gwardyjska 20, 33-300 Nowy Sącz, KRS: 0000714424, NIP: 7343581537REGON: 385961190 1. W ramach Konkursu yPanda.com, za wykonywanie określonych przez Organizatora lub Partnerów aktywności w sieci Internet, Uczestnik ma możliwość uzyskać punkty, które mogą być następnie wymieniane na Nagrody. 1. Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2019 r. Organizator ma prawo zakończyć Konkurs w dowolnym momencie bez wskazywania uzasadnienia. 1. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Platformy Internetowej yPanda.com  stanowiącym jego integralną część. 1. Zgłoszenie do Konkursu jest jednocześnie akceptacją dokumentacji określonej w pkt. 5 powyżej i zobowiązaniem się do przestrzegania jej uregulowań. 1. Celem Konkursu jest:

  1. Wyłonienie najbardziej aktywnych Użytkowników Platformy Internetowej, którzy poprzez swoje działania i aktywności poprawnie wykonają zadania uzyskując jak największą liczbę punktów w danej edycji Konkursu;

  2. aktywizacja adresatów Konkursu do samodzielnej działalności w ramach sieci Internet;


§2 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 1. Po rejestracji Konta Użytkownika na Platformie Internetowej oraz zgłoszeniu woli udziału w Konkursie uzyskuje status Uczestnika Konkursu otrzymując od Organizatora Powiadomienia zawierające zaproszenia/propozycję do dokonywania określonych aktywności za pośrednictwem sieci Internet (m.in. wypełnianie ankiet).

 2. W zamian za prawidłowe wykonanie wskazanych aktywności każdy Uczestnik uzyska określoną ilość punktów konkursowych w postaci nagrody, zwanych dalej Punktami. Informacja o liczbie przyznawanych Punktów za wykonanie wskazanej aktywności jest dostępna w ramach Platformy Internetowej yPanda.com lub w otrzymanym przez Uczestnika Powiadomieniu.

 3. W celu uzyskania przez Uczestnika Punktów należy kliknąć w link otrzymany w Powiadomieniu. Link ten przekieruje Uczestnika do strony internetowej, gdzie Uczestnik ten będzie miał możliwość wykonania opisanej aktywności (np. wypełni wskazaną ankietę, przekaże określone informacje, wykona wskazane zadanie).

 4. Uczestnik Konkursu otrzyma Punkty Konkursowe wyłącznie po prawidłowej weryfikacji realizacji zadania przez Właściciela Platformy Internetowej oraz Partnera (Właściciel Platformy Internetowej zastrzega, że weryfikacja realizacji zadania przez Partnera może wynosić do 90 dni roboczych). 1. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji realizacji zadania Uczestnik nie otrzymuje punktów Konkursowych i nie przysługują mu z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora. 1. Punkty, o których mowa w pkt. 2 powyżej nie podlegają wymianie na pieniądze oraz nie są jak również nie mają charakteru pieniądza elektronicznego. 1. Użytkownik będący Uczestnikiem niniejszego Konkursu bierze w nim udział osobiście, a jego uczestnictwo w Konkursie nie podlega przeniesieniu na inną osobę. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnictwo w Konkursie nie nakłada na Uczestnika żadnych zobowiązań, w szczególności nie zobowiązuje go do wykonywania wskazanych aktywności za pośrednictwem sieci Internet czy dokonania zakupu Usług.

§3 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. W czasie trwania danej edycji Konkursu Użytkownicy uzyskują w formie nagrody Punkty za realizację zadań Konkursowych. Uczestnik Konkursu, który w danej edycji Konkursu zgromadzi największą liczbę punktów wygrywa w Konkursie uzyskując możliwość wymiany zebranych punktów na Nagrody.

 2. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Powiadomieniem oraz umieszczeniem na liście rankingowej.

 3. Każdy Uczestnik Konkursu, który otrzyma Punkty Konkursowe w liczbie powyżej 10 będzie miał możliwość wymiany Punktów na określoną Nagrodę. Im wyższa liczba Punktów Konkursowych tym Uczestnik będzie miał możliwość wymiany Punktów na lepsze nagrody lub większą ich ilość.§4 WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY


 1. Każdy Uczestnik Konkursu uzyskujący powyżej 10 Punktów Konkursowych ma prawo dokonać wymiany uzyskanych Punktów na rzeczy, usługi, materialne lub zdematerializowane (cyfrowe) zwane dalej Nagrodami. Nagrody są szczegółowo opisane na łamach Platformy Internetowej yPanda.com oraz Konta Użytkownika.


 1. Według stanu z 1 stycznia 2019 roku maksymalna liczba Punktów która może być jednorazowo wymieniona na Nagrodę i jest wolna od podatku (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych”) odpowiada 20.000 Punktom. W przypadku zmiany prawa w powyższym zakresie Organizator zastrzega możliwość zmiany liczby Punktów, która może być jednorazowo wymieniona na Nagrody a zmiana ta nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. 1. Nagrody mogą stanowić przychód i podlegać opodatkowaniu. 1. Użytkownik dokonuje wymiany Punktów Konkursowych na Nagrody z wykorzystaniem Konta Użytkownika na Platformie Internetowej. W celu wymiany Punktów Konkursowych należy kliknąć w zakładkę NAGRODY dostępną dla Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika. 1. Użytkownik wybiera Nagrodę z dostępnej listy poprzez kliknięcie w przycisk dostępny pod awatarem wybranej Nagrody.
 1. Każdy Uczestnik Konkursu powinien pamiętać, że przyznane Punkty wygasają po upływie 48 miesięcy od ich przyznania, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Konkursu.§5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie do 30 dni po zakończeniu Konkursu.

 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub e-mail, jak również wskazywać powody reklamacji oraz ich opis.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie analogicznej do sposobu jej otrzymania.§6 ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA

W KONKURSIE


 1. Każdy Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdej chwili składając oświadczenie na piśmie przesłane na adres Organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wypowiedzenia uczestnictwa Użytkownika w Konkursie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie danych do Konta Użytkownika osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu Konkursu yPanda lub Regulaminu Platformy Internetowej yPanda.com

 3. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Konkursie. Ponadto Organizator jest zobowiązany do zapewniania przestrzegania najwyższych standardów w odniesieniu do operacji finansowych. Organizator ma prawo podjąć decyzję o przyjęciu reżimów właściwych dla “instytucji obowiązanej” na mocy ustawy „o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” lub innych przepisów prawa międzynarodowego (także przyjętych przez ONZ). 1. Każdy Uczestnik ma prawo odwołać się od wypowiedzenia uczestnictwa w Konkursie w ciągu czternastu dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres Organizatora. Organizator oświadcza, że udzieli odpowiedzi w trybie właściwym do rozpatrywana reklamacji. 1. Zakończenie uczestnictwa w Konkursie prowadzi do utraty zebranych Punktów. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Konkursu, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Wszelkie dane osobowe Uczestników Konkursu yPanda.comwykorzystywane są w celu realizacji Konkursu oraz celach marketingowych podlegając stosownej ochronie. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora określone zostały w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

 3. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 4. Korzystając z Konkursu Uczestnik potwierdza i akceptuje fakt, że Organizator nie jest bankiem lub innym rodzajem instytucji finansowej oraz że uzyskiwane Punkty przyznane w ramach Konta Użytkownika nie są depozytem gotówkowym, nie generują odsetek i są tylko zapisami na koncie, które upoważniają użytkownika do przyznanych Punktów, jeśli zostaną one wymienione zgodnie z niniejszym Regulaminem na Nagrody.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, tj. wydawców kart podarunkowych, bonów lub innych Nagród, na które można wymienić Punkty.

 6. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.